Bizi Takip Edin!

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Sayın İlgili,

 

Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş. (“Nobel İlaç” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemeye ihtiyaç duyuyoruz. KVK Kanunu 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda Şirketimiz, kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi işlemler gerçekleştirebilecektir.

 

1. İşlenen kişisel verileriniz nelerdir?

 

Web sitesi uygulamaları süreci kapsamında, ad-soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve çerez kayıtlarınız işlenebilecektir.

 

2. Kişisel verileriniz hangi amaç ile işlenebilir?

 

Toplanan kişisel verileriniz, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla web sitesi uygulamaları süreci kapsamında KVK Kanunu’nun 4. Maddesine uygun şekilde işlenebilecektir.

 

3. İşlenen kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilir?

 

Toplanan kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

 

4. Kişisel verilerinizi hangi yöntemle ve hangi hukuki sebeple işliyoruz?

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, Kanunun 5. maddesinde belirtilen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, elektronik ortamda, web sitesi, e-posta ve form vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca;

• Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel Veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme ve yok etme işleminin Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

6. Veri sorumlusuna nasıl başvuracaksınız?

 

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için şahsen, noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla (nüfus cüzdanı ön yüz fotokopisi ile birlikte), Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:14 34768 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak, nobelilac@hs02.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile veya kvkk@nobel.com.tr adresine güvenli elektronik imza/mobil imza kullanarak e-posta ile başvurabilirsiniz.  Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek için ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek için, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Veri sahibi başvuru formuna ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamıza www.nobel.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.